Изменение и допълнение на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование гласува МС.

Според новосъздадения Чл.15а директорите на училища могат да планират допълнителни средства за подпомагане на храненето на учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети. Когато поради извънредни обстоятелства не са провеждани занимания по интереси в училище за повече от два месеца, финансирането за тях няма да се изгуби. Това регламентира новата ал. 6.

По решение на директорите училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие могат да извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни материални активи за сметка на средствата с източник: остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък, собствени приходи и субсидията за финансиране, разпределена чрез формула. Условието е да са осигурени другите разходи от делегирания бюджет. Средствата от допълващия стандарт за подобряване на материално-техническата база могат да се използват за капиталови разходи по усмотрение на директора.

Променя се Параграф 1в от допълнителните разпоредби, който позволява при провеждане на присъствен учебен процес в условията на епидемия, образователните институции да могат да извършват разходи за дезинфекция и превенция на разпространение на заразата. Позволява се и финансирането на дейности за преодоляване на пропуските при ОРЕС за сметка на средствата за издръжка.