Мария Гайдарова (крайната вдясно на втория ред) с колегите си от Общото събрание на ESHA.

Учредителят на “Световен образователен форум България” Мария Гайдарова взе участие в годишната среща и Общото събрание на Европейската асоциация на училищните директори

Мария Гайдарова (крайната вдясно с бялото сако на втория ред ) с колегите си от ESHA.

Мария Гайдарова е директор на ОУ „Райна Княгиня“ и учредител на „Световен образователен форум България“. Зам.-министър на образованието в служебния кабинет на Огнян Герджиков. Основните цели на международната организация са създаване на равни условия за качествено образование на всички деца по света, изграждане на световна мрежа от училища за обмен на добри практики и иновации, подкрепа на националните приоритети в образованието.

„Световен образователен форум България“ е провела две международни конференции и майсторски клас. Фондацията е основен двигател и по проекта „ Иновативни училища“, който се реализира съвместно с община Пловдив.

След отправена покана през месец януари тази година  фондацията става член на Европейската асоциация на училищни директори (ESHA), а Мария Гайдарова – единственият представител на България с право на глас в Общото събрание на ESHA. Годишната среща се проведе в Noordwijk, Netherlands.

 

– Г-жо Гайдарова, като член на Общото събрание на Европейската асоциация на училищните директори присъствахте на годишната среща на членовете. Какви са актуалните теми, по които дебатирахте и взетите решения?

– Срещата беше открита от  Clive Byrne, Президент на ESHA , който отправи поздравление към всички присъстващи и представи „Световен образователен форум България“ официално като нов член  на организацията. Трите дни бяха наситени с много динамична работна програма. Представен беше подробен финансов отчет за 2017 година, разгледахме финансовата рамка за  настоящата година, направихме актуализация във  връзка с предстоящите дейности и проекти до края на годината. Направи ми впечатление, че всяка организация имаше възможност да очертае приоритети си и да изрази мнение, което да влияе по един много демократичен и отворен начин при формиране на общата политика на ESHA.

Всички членове бяхме разделени в пет работни трупи, за да разработим и приоритизираме стратегията за развитие на  Европейската асоциация на училищни директори до 2020 година. България беше в група с представител на Холандия, Финландия, Италия, Норвегия и заедно трябваше да изработим предложения с отговори на два основни въпроса: – как ESHA може да помогне за постигане на националните цели на организациите членове и как бихме желали  да се промени през следващите 2-3 години.

Чрез дискусия определихме груповите приоритети. Имаше официално изслушване на работата на всички групи. След обобщението се формулираха общи цели, като работа по съвместни проекти, включително обмен на добри практики чрез посещения между училища от различни страни, начини за подобряване на комуникацията между организациите членове и включване при определяне на европейските образователни политики.

В един от панелите беше направена и подробна презентация на образователната система в Холандия, промените и иновациите, които въвеждат.

– Имахте възможност да посетите местни училища. Има ли нещо, по което си приличаме или все още разликите са твърде големи? Доближава ме ли се до успешните европейски образователни системи?

– Да, единият ден беше посветен на посещение на различни видове  училища. Бяхме изключително топло посрещнати, разговаряхме с учениците и учителите, видяхме как протича учебният процес в неговата цялост, какви са отговорностите на директора, как се определя визията за развитие на училището.

Приличаме си в целите, които си поставяме – равен достъп, качествено образование, включване на технологиите и стремеж да подкрепим децата си в тяхното развитие за по-добро бъдеще. Имаме съществени различия по отношение на степента на доверие в професионалната работа на  учителите и директорите, децентрализацията на системата по отношение на организацията на учебния процес и ориентирането й към реални връзки с местната  бизнес среда, създаване на условия за  изграждане на необходимите умения у учениците и успешна реализация близо до родното им място, спокойствието и сигурността в училище, което не се постига само с камери.

Впечатли ме една реплика на колега, че в средновековието в едно италианско селище, ако броят на починалите е по-голям от броя на новородените, се смятало , че то не е добро място за живеене и трябва да се закрие. С този паралел отнесен към нашия глобален и отворен свят, промените, които трябва да направим всички заедно в образователната среда, не бива да се бавят повече. Време е за отговори и конкретни действия. Когато  дискутираме технологични иновации в образованието, какво да изберем еволюция или революция? Как да балансираме между традициите и иновациите в нашите практики? Дали да очакваме директиви от институциите или да позволим на училищата и учениците сами да водят промяната? Трябва ли изцяло правителството да финансира промяната, има ли възможност  да бъдат привлечени допълнителни свободни ресурси? Очакваните промени трябва да освободят от огромната административна тежест училището,  да дадат свобода за работа по проекти в рамките на учебните часове, да има по-малко институционален контрол и той да е  пряко обвързан с  постигнати резултати, да създаваме условия за  повече съвместни инициативи с родители и  бизнес организации, инвестиции за  по-добра среда, за спорт, изкуства и обучение.

 – Договорихте ли партньорства, инициативи? 

– Запознах се лично с представителите на другите европейски организации – членки на ESHA. Вълнуващо е да можеш да зададеш професионален въпрос и да видиш как той резонира в различните точки на Европа, да получиш експертен и бърз отговор как тези проблеми се решават в другите страни и каква е тяхната опитност, пътят, който са изминали. Интересен е проектът за обмен на работни посещения, който може да се случи директно чрез  ESHA. Той е пилотно изпробван в пет страни досега  – Англия, Норвегия, Германия, Финландия и Словения. От октомври предстои разширяването му в още пет страни.

– Какви са приоритетите на “Световен образователен форум България” за второто полугодие? Увеличава ли се броят на членовете?

– Предстои участието на представителна група от членове на „Световен образователен форум България“ в конференцията на ESHA, която ще се проведе през месец октомври в гр.Талин, Естония. Изключително вдъхновяваща и богата  програма с над 600 регистрирани до момента участници. Предоставяме допълнителна информация на тези, които искат да се включат  на wefbulgaria.com

През ноември ще се проведе годишната инициатива на организацията. Темата ще бъде свързана с иновациите в образованието, с реализираните добри практики по проект “Иновативни училища“, ще бъдат обявени  възможностите за разширяване на Проекта към други училища от страната.

Всеки , който иска да бъде част от нашата професионална общност, може да подаде заявление на http://www.wefbulgaria.com/?page_id=2150

От 2018 година всяко училище – член на  „Световен образователен форум България“, става автоматично и член на Европейската асоциация на училищните директори.