В срок до пет работни дни образователният процес трябва да бъде организиран и да започне, се казва в указание на МОН до началниците на регионалните управления на образованието

Родители, които подадат заявление за обучение в електронна среда от разстояние по здравословни причини с приложен медицински документ и декларация за осигурени условия за провеждането му, трябва да получат в срок от един ден отговор от директора на училището дали учебното заведение може да осигури такава възможност.

Това е записано в указание от министъра на образованието Красимир Вълчев до началниците на регионалните управления на образованието, разпратено в навечерието на 15 септември.

То е във връзка с гласуваните промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които регламентират алтернативни форми на обучение в условията на пандемия. Предстои да излезе и обновената Наредба 10 за организация на дейностите в училище.

Когато ученик или родител е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда по здравословни причини, ако за училището не е възможно да осигури такова, директорът  трябва да  информира РУО, което да  проучи възможностите ученикът да се обучава от разстояние в друго училище. Регионалното управление трябва да се произнесе до 3 дни, а образователният процес да бъде организиран и да започне до 5 дни от подаване на заявлението.

Когато  не се касае за здравословен проблем, а родителите избират алтернативната форма заради опасенията от последствия, свързани с пандемията, заедно със заявлението те подават само декларация, че имат техника за обучение от разстояние в електронна среда. Още същия ден директорът трябва да изпрати документите съгласуване в РУО. Към тях  трябва да добави информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година, както  и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Възможни са два модела за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние за ученик по здравословни причини или по желание.

Единият вариант е то да бъде организирано от училището, в което се обучава детето. Учебното заведение трябва да осигури синхронен урок със синхронно взаимодействие с ученика, наблюдение на учебен час в реално време, когато той се провежда в класната стая с останалите деца по задължителните и избираемите учебни предмети. Ученикът, избрал обучение в електронна среда, остава пасивен и не участва в урока. Във всички случаи обаче трябва да има текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Вторият вариант е учебният процес за конкретния ученик да бъде организиран от друго училище, определено от началника на РУО. То обаче ще го обучава само по задължителните предмети. Ако това става чрез синхронни уроци в реално време, временно обучаващото училище изпитва и оценява. То осигурява учителите и достъп на училището, в което е записан ученикът, дава информацията за отсъствията му, текущите, срочните и годишните оценки не по-късно от 5 дни от края на първия и втория учебен срок.

Двете училища си взаимодействат при водеща роля на второто за създаване на оптимални условия за обучение.

На учениците, подали заявление за обучение в електронна среда от разстояние – дневна форма, до започване на ефективния учебен процес, не се поставят отсъствия. Училището, в което са записани, е длъжно да им осигури обща подкрепа в електронна среда по съответните правила, се казва още в указанието на МОН.