Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив започна прием на заявления на семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас във всички училища – държавни, общински или частни на основание чл.10а и чл.10б от Закона за семейни помощи за деца.

Помощите се отпускат независимо от доходите на семейството, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. За целта родителите трябва за попълнят и внесат декларация по образец, към която се прилага удостоверение, че детето е записано в първи, втори, трети, четвърти или осми клас за учебната 2023/2024г.

Заявлението декларация се подава в срок до 15. октомври от родителите на детето в дирекция “Социално подпомагане” по настоящия им адрес:

  1. Лично,
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор,
  3. Чрез услуга за електронна препоръчана поща, като електронните адреси на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив са следните:

– Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ №13, тел.: 032/63-44-95 и електронна поща: dsp-plovdiv@asp.government.bg ;

– за район Източен, приемна на ул. „Ландос“ №14, тел.:032/28-00-19, електронна поща: ebozeva@asp.government.bg ;  ttonova@asp.government.bg ;

– за район Северен, приемна на бул. „Руски“ №15, тел.:032/94-00-51, електронна поща: ibozhilova@asp.government.bg ;  mlpetrov@asp.government.bg ;

– за район Южен, приемна на ул. „3-ти март“ №28, тел.:032/20-50-08, електронна поща: edivarova@asp.government.bg ;

– за район Тракия, приемна на ул. „Българка“ №4, тел.:032/28-00-32, електронна поща: sbozhanova@asp.government.bg ;

– за район Централно-Западен, приемна на бул. „6-ти септември“ №77а , тел.: 032/64-34-83, електронна поща: sharizanova@asp.government.bg ; vvgrigorova@asp.government.bg ;

  1. По електронен път с квалифициран електронен подпис – чрез Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ и по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.