Консулските служби в чужбина ще дават информация дали българчета, заминали с родителите си зад граница, продължават обучението си

Въвеждането на задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст и нарастване от 86,5 на 90% на обхващането им е заложено в проекта на Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, публикуван за обсъждане  в сайта на МОН.

Сред акцентите е заложено прилагането на социални мерки за осигуряване на достъп до образование на деца и ученици от семейства в неравностойно социално положение, превръщане на родителите в реални участници в образователния процес, мерки за подобряване достъпа до образование и на качеството му при деца и ученици от уязвими групи.

Предвидено е през 2018 – 2019 г. разписване на нов механизъм за отписване на децата от българското училище, когато семейството възнамерява трайно да се премести в чужбина и детето да продължи обучението си там. МОН ще взаимодейства с консулските ни служби в чужбина за получаване на актуална информация за децата, обучаващи се зад граница, с цел изваждането им от списъците с необхванати.

Сред целите, заложени в документа, е и нарастване от 82,5 на 84%  на децата от 3 до 6 години, записани в детските градини.

До 2020 г. в 100 общини трябва да са приложени механизми за намаляване на таксите в детските градини като мярка за социална подкрепа на семейства в неравностойно положение.

Мерките предвиждат и предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в 1 клас, като за 2018, 2019 и 2020 година ще бъдат вложени по 11,5 млн. лв. за подкрепата на 46 000 деца.

Предвижда се и нарастване обхвата на подкрепените деца и ученици със специални образователни потребности от 14 хил. До 19 хиляди през 2020 г. От 2700 на 4600 ще се увеличат и педагогическите специалисти, които осъществяват допълнителна подкрепаза тях. До 2020 г. 90% от педагогическите специалисти трябва да са получили квалификация за работа в мултикултурна среда. Броят на обучените учители, директори и педагогически кадри с консултативни фунции трябва да достигне 2000.

В следващите две години 100 училища ще бъдат включени  в програма за реконструкция, модернизация и цялостно изграждане на спортна база. За подобряване на държавната и общинската образователна инфраструктура са заложени и 114 млн. лв. от „Региони в растеж“. Посъщата програма за инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждане на инфраструктура. за обучение са заложени още 84 млн. лв.

Сред разписаните политики за интеграция на преждевременно напускане на училище  се предвиждат 90 партньорски проекта между бизнеса и професионалните училища за по-тясна връзка и практическа реализация на завършилите и придобилите професия.

Предвижда се и нарастване на броя на децата и учениците, включени в дейности за овладяване на българския език, за които той не е майчин, и подпомагането им да продължат образованието си в гимназиален етап и във висши училища.