Фондация „Световен образователен форум България” анкетира директори и учители за задължителния обхват, анализът е внесен в МОН

Създаване на Национален център или мрежа за предотвратяване на отпадането от училище. Това е едно от предложенията на фондация „Световен образователен форум България” след обобщаване на резултатите от онлайн анкетно проучване за преодоляване на отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В допитването са участвали директори на учебни заведения, учители и педагогически съветници от 18 населени места, като най-много от София, Пловдив и Димитровград. Анализът и предложенията са внесени в МОН.

„Основна цел беше да получим обратна връзка от действащите практици – оценка на съвместната работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система, предложения за подобряване на Механизма за съвместна работа на институциите, описание на съществуващи добри практики за намаляване процента на преждевременно напускане и да обобщим идеи за намаляване на процента на отпаднали”, обяснява председателят на организацията и директор на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова.

Основната задача на евентуална Национална мрежа е да извършва анализи, да организира семинари, да работи с представители на институциите, с учители и директори, да разработва стратегии за намаляване на отпадащите. 4 държави в ЕС са създали координационен орган за борба с ранното напускане – Белгия, Испания, Малта и Холандия.

Според участниците в анкетата Механизмът за съвместна работа на институциите у нас се нуждае от подобрение. Те настояват за намаляване на бюрокрацията, за по-добра координация между институциите и за задължително участие на МВР и социалните служби при обходите, които в момента правят основно учителите. На въпрос какви административни мерки трябва да бъдат въведени като превенция на отпадането, анкетираните се обявяват за налагане на глоби за родители и спиране на социалните помощи, а при невъзможност за плащане – общественополезен труд в полза на съответната община.

„Световен образователен форум България” отправя предложение към МОН и за картографиране на данните за деца в риск. Идеята е да се изготви карта в зависимост от състоянието на отпадането и обхвата в тях. Друга от идеите е национална онлайн платформа за обмен на добри практики.

„Няма един единствен фактор, нито еднозначно решение, процесът е комплексен, затова всички институции трябва да работят в синхрон по съгласуване стратегия”, мнението на Гайдарова.