Нулева безработица при медиците, сочат резултатите от петото издание на рейтинговата система

photo_965

Педагогиката измества по брой студенти правото. Това е един от изненадващите изводи на петото издание на Националната рейтингова система. Броят на студентите в направления, в които от години наблюдаваме свръхпроизводство на кадри, постепенно намалява. Става дума за право, икономика, администрация и управление, туризъм.
В същото време нараства броят на студентите в направления, където се очертава дефицит на кадри – медицина, стоматология, фармация, здравни грижи, информатика и компютърни науки, педагогика. За пръв път от много години насам студентите, които се обучават по педагогика, са повече от тези, които се обучават по право. През настоящата година педагогиката
измества правото като третото най-масово професионално направление в България с оглед по-надежда реализация. осигурят по-добра реализация.

Има направления, в които търсенето на кадри е толкова засилено, че завършилите всички висши училища, които предлагат такива специалисти, постигат много високи нива на реализация. Така е с медицината. Там почти всички завършили – независимо в кое от висшите училища – постигат максимално възможните нива на реализация. Безработицата сред тях е почти нулева. Според данните от рейтинга Медицинските университети се отличават по това, че привличат едни от най-добрите студенти на входа, при тях има най-голям дял чуждестранни студенти. Тези резултати се дължат, както на качеството на обучение, така и на очертаващия се голям дефицит на медицински кадри.

Завършилите администрация и управление и икономика в Американския университет, Софийския и УНСС също намират добра реализация, въпреки че пазарът е пренаситен от подобни кадри.

От друга страна, завършилите информатика и математика в някои висши училища извън столицата получават значително по-ниски доходи и са изложени на значително по-голям риск от безработица в сравнение със завършилите същите направления в Софийския университет например.

Завършилите информатика в Софийския университет са с най-висок среден месечен облагаем доход в сравнение с всички останали висшисти, завършили в България през последните 5 години.