Конференцията започна с изпълнения на студентския хор към специалност "Теология" в Пловдивския университет.

Само 10 000 или 1% от учениците са избрали да изучават религия, 90 на сто от тях са в начален етап, каза главен експерт Коста Костов от МОН на международна научна конференция в Пловдив

Конференцията започна с изпълнения на студентския хор към специалност “Теология” в Пловдивския университет.

Изучаване на световните религии не като догма, а като морални традиции и исторически трайна опора на нравствеността. Това е новата възможност за предмета „Религия“, който учениците от  1 до 12 клас могат да изучават по желание. Наред с християнско православие и ислям, родителите ще имат възможност да изберат и трети вариант, който да даде базова грамотност при формиране на религиозния мироглед на децата.

Същността на учебните програми представи днес на Международна конференция в Пловдив главен експерт Коста Костов от дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН. Научният форум, организиран от Пловдивския университет, събра в залата на Общинския съвет теолози, философи, духовници от няколко православни църкви и учители, преподаващи религия.

Главната цел на този предмет е даде на учениците познания в религиозната сфера, което ще спомогне за адекватна ценностна ориентация в съвременния свят, уточни Костов. Програмите няма да налагат готови модели на поведение. Предметът ще се изучава в разширена подготовка (избираеми часове) и в допълнителна подготовка (факултативни часове) веднъж или два пъти седмично. Вече е стартирала процедурата за написване на учебници, които ще влязат в класните стаи от догодина.

Справката за миналата учебна година показва, че едва 10 000 или 1% от учениците са предпочели предмета. 8000 от тях учат православие, а останалите ислям. 90 на сто от децата са от начален етап. Изборът в голяма степен зависи от родителите, защото те задължително попълват декларация, с която удостоверяват съгласие детето им да има такъв час. Само в четири училища в страната религия се изучава от гимназисти.

В начален курс малчуганите получават основни знания за православието, осмислят нравствени послания, символите на християнството, изучават живота на Господ Исус Христос, на Св. Богородица и най-популярните светци. По-задълбочено вникване във вероучителната същност става в прогимназията, когато се запознават с Десетте божи заповеди, манастирите, символите на вярата. В гимназиалния етап вече се разглежда историческият контекст на възникване и разпространение на християнството, формират се умения за запазване на духовна стабилност, стремеж за самопознание и самоусъвършенстване. Избралите ислям се запознават с основите на ислямската религия.

„Благонравие“ се нарича предметът от 1 до 4 клас, в 5 и 9 – „История на религиите“, а в 6 – „Храм и култура“. 7-класниците ще учат „Свещени места и свети личности“, а 8-класниците – Свещени текстове“. В 10 клас предметът е озаглавен „Религиозна етика“, а в последните два гимназиални класа – „Религиозна естетика“ и „Религиозна антропология“.

Право да преподават имат богослови с педагогическа правоспособност, начални учители, историци и философи с допълнителна едногодишна квалификация за учител по религия. През декември ще започне обучението на 60 начални учители, което ще се финансира по проекта за кваалификации на МОН.

“Не трябва просто да се стремим да увеличаваме броя на желаещите да изучават религия, а да фокусираме вниманието върху ползата от това обучение. Ако голяма част от учителството е срещу, този предмет е обречен”, заяви още Коста Костов.