Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден, прие правителството. С него се уреждат правомощията на директора на новата структура, правата и задълженията на инспекторите, условията и реда за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията.

Законът за предучилищното и училищното образование поставя акцент върху управлението на качеството на образованието като непрекъснат процес, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Затова законодателят е предвидил да се създаде Национален инспекторат по образованието със задача да извършва цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование и да определя насоките за подобряване.

Инспекторатът ще предоставя всяка година на просветния министър и на Министерския съвет анализ за качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища. С резултатите от извършените проверки ще бъдат запознавани и началниците на съответното регионално управление на образованието. Там, където има нужда от методическа подкрепа, тя ще бъде оказвана от страна на РУО, която следва да доведе до повишаване на качеството в инспектираната институция.

Устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, правата и задълженията на инспекторите се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. Правилникът на НИО е разработен и в съответствие с държавния образователен стандарт за инспектирането.