За първи път зрелостниците ще могат да избират между две отделни теми – за интерпретативно съчинение и за есе

По-малко затворени въпроси и повече със свободен отговор ще има на задължителната матура по български език и литература (БЕЛ) през тази година. Тя ще се проведе на 18 май. За първи път зрелостниците ще могат да избират между две отделни теми – за интерпретативно съчинение и за есе. Това предвиждат новите изпитни варианти. По тях учениците трябва да покажат функционална грамотност, както и добри умения за създаване на текст, извличане и интерпретиране на информация.

Общият брой на въпросите остава непроменен – 41. С избираем отговор вече ще бъдат само 22 от тях – с осем по-малко от миналата година. 16 ще са задачите с кратък свободен отговор, които няма да изискват възпроизвеждане на наизустена информация. Други две ще са за създаване на текст в рамките на 4-5 изречения.

Въпросите ще са разпределени в първите две части на матурата и за решаването им зрелостниците ще имат общо 120 минути. В едната ще трябва да покажат знания по правопис, граматика и пунктуация, както и да извличат информация от един или повече текстове. Другата част ще е с лексикални и литературни задачи. За още 120 минути в третата част младежите ще трябва да напишат интерпретативно съчинение или есе. Темата за съчинението ще е по проблем от една или няколко творби. Формулировката за есе ще включва житейски проблем, залегнал в едно или в няколко литературни произведения, или такъв, който не е обвързан с художествен текст.

Проверяващите учители ще следят за прецизното формулиране на теза и за нейното последователно и целенасочено аргументиране. Освен това ще се оценяват интерпретирането и разпознаването на елементите на художествения текст при писането на съчинение, разгръщането на всички аспекти на поставения проблем и отстояването на собствено мнение при есето. Традиционно учениците трябва да покажат, че познават правописните, пунктуационните, граматичните и лексикалните норми. Критериите за оценяване на текста бяха предварително обсъдени с преподаватели по БЕЛ и дългогодишни оценители.

И през тази година максималният брой точки на матурата ще е 100. Съчинението или есето ще носят най-много 30 т., а затворените въпроси – 22 т. Изпитът се смята за издържан при минимум 30 т. Дори зрелостникът да отговори правилно на всички задачи с избираем отговор, това няма да му гарантира успешно представяне и диплома. Досега за това бяха необходими 23 т., които можеха да се съберат от въпросите с избираем отговор.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ

1. Литературни компетентности-  Общо 10 т.
1.1. Интерпретира художествения текст като фикционална реалност 0 – 3
1.2. Разпознава структурни елементи на художествения текст и анализира
техните функции
0 – 3
1.3. Тълкува смисъла на художествения текст 0 – 4
2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст Общо 12 т.
2.1. Формулира теза, съответстваща на зададения проблем 0 – 3
2.2. Целенасочено, задълбочено и последователно аргументира формулираната
теза 0 – 5
2.3. Създава цялостен (свързан и завършен) и смислово съгласуван текст 0 – 4
3. Езикови компетентности – Общо 8 т.
3.1. Прилага лексикалната норма 0 – 2
3.2. Прилага граматичната норма 0 – 2
3.3. Прилага правописната норма 0 – 2
3.4. Прилага пунктуационната норма 0 – 2

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ: 30 т.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ

1. Компетентности за изграждане на есе – Общо 10 т.
1.1. Осмисля адекватно зададения проблем (в т.ч. и го полага в актуален
контекст) 0 – 3
1.2. Интерпретира зададения проблем в неговата многоаспектност 0 – 4
1.3. Изказва и убедително отстоява собствена позиция по зададения проблем 0 – 3
2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст Общо 12 т.
2.1. Формулира теза, съответстваща на зададения проблем 0 – 3
2.2. Целенасочено, задълбочено и логически последователно аргументира
формулираната теза 0 – 5
2.3. Създава цялостен (свързан и завършен) и смислово съгласуван текст 0 – 4
3. Езикови компетентности Общо 8 т.
3.1. Прилага лексикалната норма 0 – 2
3.2. Прилага граматичната норма 0 – 2
3.3. Прилага правописната норма 0 – 2
3.4. Прилага пунктуационната норма 0 – 2

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ: 30 т.