Правителството одобри системата за съвместна работа на институциите за задържане на учениците в клас

Правителството одобри създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които са извън нея и за които има риск от отпадане или пък напуснали преждевременно са я напуснали.

Механизмът включва създаване, актуализиране и дейност на екипите за съвместна работа по прилагането на комплекс от мерки за включване  и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск. Той обхваща и прилагането на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при налагане на санкции спрямо родителите, които нарушават закова. Чрез Механизма се организира и регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните действия за налагане на съответните законови санкции на семействата, чиито деца не посещават училище.

Нови моменти предвиждат обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствията; внедряване, развитие, поддържане и управление на Информационна система за реализация на механизма.

Районът на обхват на всеки екип включва прилежащия район на една или повече образователни институции. Децата и учениците, които не са обхванати, които са отпаднали или са в риск, институциите обменят информация по ясно регламентирана процедура с конкретни срокове и задължения.