МОН актуализира списъка за 2019/2020 учебна година, 57 стават  специалностите, по които се очаква недостиг от кадри на пазара на труда

Полиграфист, химик-технолог и технолог в хранително-вкусовата промишленост, машинен монтьор и монтьор на подемно-транспортна техника, както и елтехник влизат в списъка на защитените професии за следващата учебна 2019/2020 година.

Министерството на образованието и науката предлага към утвърдените 29 защитени специалности от професии в списъка за следващата да се добавят още 11 нови специалности с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Растениевъд, животновъд, оператор в екслпоатация на жп инфраструктура и десенатор на текстил са други от професиите, които ще бъдат защитени. Те са предложени от отрасловите  министерства, браншове и работодателски организации, които вече са разгледани и приети от междуведомствена комисия.

Актуализиран е и списъкът със специалности, по които се очаква недостиг от кадри на пазара на труда. Добавени са три търсени – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57. Сред тях са деловодител, лаборант, машинен техник, заварчик, стругар, техник-технолог в дървообработването, строител, монтажник на ВиК мрежи, помощник-възпитател.

С актуализирането на списъците се създават условия за прецизиране на държавния план-прием и провеждане на качествено професионално образование на кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите.

Новите специалности създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори.

Допълнените и актуализирани списъци за учебната 2019/2020 година са предложени за обсъждане на страницата на образователното министерство.