МОН предлага вузовете, приели повече студенти по 31 приоритетни направления, да получат допълнително финансиране

izpitvane

Държавните висши училища, приели за обучение студенти в професионални направления „Математика”, „Информатика и компютърни науки” и „Комуникационна и компютърна техника” за учебната 2016-2017 г. над броя на миналогодишните да се предоставят допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за един студент.

Това предлага Министерството на образованието и науката, за да се стимулира висше образование, което отговаря на потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Предложението е качено на страницата за обществени обсъждания и се очаква в близките седмици да бъде одобрено от Министерския съвет.

В резултат на тази мярка очакванията са приемът в трите професионални направления да има ръст от 300 студенти.  Нужните 600 000 лена ще се осигурят от бюджета на МОН.

В предложения проект за постановление се определят условията и редът за утвърждаване на броя на  студентите и докторантите в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението. Към проекта е приложен и списък с 31 приоритетни професионални направления. Данните показват, че кандидатите за тях намаляват, а икономиката и обществото имат остра нужда от такива специалисти. В него са още педагогиката, теория и управление на образованието, природни науки, машинното, строителното и общото инженерство, архитектурата, металургията, растениевъдството, животновъдството, ветеринарната медицина.

Предложението на МОН е в съответствие с измененията и допълненията на Закона за висшето образование, с което ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите.  Целта е засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, утвърждаването на вузовете като научни центрове.