24 са заявените в МОН проекти от областта за иновативни училища

Пловдивска област е рекордьор по най-голям брой подадени предложения за иновации за учебната 2018/2019 година.  154 нови предложения за иновации от 68 общини са постъпили в МОН, като най-много са училищните проекти от област Пловдив  -24. Следват Бургас с 19 и София-град  с 16. Комисията за иновативните училища ще оцени всички постъпили училищни проекти.

Одобрените миналата година училища за Пловдивска област бяха 16, 9 от които в града под тепетата. Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не трябваше да кандидатства с нов проект, а само да опише промяната, която предстои за учебната 2018-2019 година.

Най-висок е процентът на предлаганите иновации, свързани с нови методи на преподаване, както и тези, които касаят организацията или съдържанието на обучението. Голяма част от одобрените миналата година иновативни училища имат възможност за разширяване на обхвата на иновативната дейност през следващата и включват различни ученици или випуски, както и  различна иновация.

Най-често срещаните проекти от началните училища имат възпитателен характер. Повечето са свързани са с екологични училищни инициативи, какъвто е на пловдивското НУ „П.Р. Славейков”, с дейности,  които развиват креативните умения чрез изкуства и се стремят към повишаване интереса към четенето.

С проект за пилотно въвеждане на метода на Монтесори в 1 клас кандидатства пловдивското СУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

В проектите, подадени от средните и основни училища, иновацията се изразява в новаторски методи за обучение в различни учебни предмети.

Профилираните гимназия се стремят към повишаване уменията на преподавателите по чужди езици, както и към нови методи на преподаване. Бинарните уроци и интердисциплинарното проектно-базирано обучение са често срещани в проектите от профилираните гимназия.

Сред професионалните гимназии фокусът е насочен към ранното кариерно ориентиране и добиване на приложим професионален опит. За иновативно училище кандидатства и Професионалната гимназия по електроника и електротехника под тепетата. Споделянето на опит и знания сред учениците от различни класове също е често срещано.

Иновациите, които включват повишаване на компютърната грамотност, подобряване на материалната база,  IT обучение на учениците от основните училища и гимназиите, се срещат сред голяма част от подадените проекти от всички видове училища.