Медицинският университет се изкачва с една позиция в „Обществено здраве“, АМТИИ – в „Теория на изкуствата“, показва новата Рейтингова система на МОН

Пловдивските висши училища са национални лидери в 12 професионални направления от общо 52, показват оповестените днес резултати от Рейтинговата система за 2022 година. Тя класира висшите училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебен процес, учебната среда, социално-битови и административни услуги, научна работа, престиж, реализация на пазара на труда, доходи и регионална значимост. Включени са допълнителни индикатори за броя на съвместните програми на български висши училища с партньори от чужбина, при които се издава както българска, така и чуждестранна диплома на завършилите. Миналата година пловдивските вузове водеха в 10 направления, но сега Медицинският университет се изкачва с една позиция в „Обществено здраве“, АМТИИ – в „Теория на изкуствата“,

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, отново е начело в шест професионални направления – „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“. И по шестте вузът запазва лидерската позиция от последните пет години.

Аграрният университет традиционно е начело в две професионални направления – “Растителна защита” и “Растениевъдство”, като при „Животновъдство“ заема отново второ място. Вузът се нарежда на шесто място при „Науки за земята“ и “Туризъм”. В “Общо инженерство” се изкачва от тринадесето на девето място, а в „Икономика“ се изтегля от тринадесета на дванадесета позиция.

Пловдивският университет отстъпва лидерството на появилото се преди четири години професионално направление в Рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“. И за втора поредна година се нарежда на четвърто място. Измежду пловдивските висши училища при ПУ динамиката е по-голяма в различните направления в сравнение с предходни класации. От пета позиция слиза на осма в направление „Социални дейности“. Отново е пети по „Информатика и компютърни науки“. Слиза от девето на десето място по „Икономика“, но се изкачва от пето на четвърто по „История и археология“. Продължава да заема четвърто място и във филологическото направление и второ – в „Биологически науки“. Изкачва се с едно място – от седмо на шесто, по „Политически науки“. Нарежда се на последно място в направление „Музикално и танцово изкуство“. Запазва втората позиция в професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, заедно с Великотърновския университет и „Химически науки“, но по “Физически науки” слиза на трета. Запазва също трета позиция по „Математика“, „Психология“ и „Право“. Нарежда се четвърти по „Театрално и филмово изкуство“,  „Религия и теология“ и „Философия“, пада от седмо на девето място по „Туризъм“. Слиза с две позиции – от осма на десета, в направление „Администрация и управление“, запазва седмото място по „Машинно инженерство“.

След ПУ в направление „Администрация и управление“ остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и Висше училище по сигурност и икономика.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище слиза от второ на трето място в „Енергетика“. В направление „Биотехнологии“ обаче се изкачва от трето на второ. При „Машинно инженерство“ слиза от четвърта на пета позиция. Пада с две стъпала надолу – от осмо на десето, по „Комуникационна и компютърна техника“. Най-голям скок нагоре бележи по „Общо инженерство“ – от единадесето на седмо място. Изкачва се от пето на шесто място по „Електротехника, електроника и автоматика“. С позиция нагоре е и по „Икономика“ – от петнадесето на четиринадесето.

Медицинският университет в Пловдив остава лидер в направление „Медицина“, където и предходните четири години беше първи. Миналогодишното второ място запазва „Фармация“-та, а трето – „Стоматология“-та. В „Обществено здраве“ вузът се нарежда за първи път на челна позиция, заедно с Медицински университет – София. Но пък слиза от трето на четвърто място в „Здравни грижи“.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство си връща лидерството в направление „Теория на изкуствата“, където миналата година бе на второ място. В  „Музикално и танцово изкуство“ запазва второто място, а в „Изобразително изкуство“ – четвъртото. Пада с позиция надолу – от трето на четвърто, в направление „Педагогика на обучението по“.