Обучение в 125 магистърски програми, от които 5 са нови, предлага Пловдивският университет за новата академична 2021/2022 година. Кандидатстването вече започна, като сроковете са различни за отделните 9 факултета – продължават до края на септември и през октомври. Обявени са на специализираните сайтове на съответните факултети, съобщиха от висшето училище.

Новите 5 магистърски програми  се предлагат от 3 факултета.

Факултетът по икономически и социални науки организира обучение за магистри в нови 2 специалности. Първата от тях „Международен бизнес“ е в редовна форма на обучение и предоставя след завършването профе сионална квалификация „икономист“. Ориентирана е към предоставяне на управленски знания и специфични аналитични умения за работа в международни условия на бизнес средата. Програмата е структурирана по такъв начин, че да отговоря на съвременните нужди на бизнеса да наема ново поколение мениджъри и професионалисти, които познават международните тенденции, спецификите на международните сделки и изобщо – естеството на институционално-корпоративните отношения в международна среда, обясняват от факултета.

„Политически мениджмънт и комуникация“ е втората нова магистърска програма на Факултета по икономически и социални науки. Провежда се в редовна форма на обучение. Програмата е по професионално направление „Политически науки“ и завършилите я придобиват професионална квалификация „политолог“. Предназначена е за студенти, които искат да получат солидна фундаментална подготовка и практическите умения, необходими за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамичнопроменящата се обществено-политическа среда във вътрешен и в международен план, като осигурява на обучаващите се възможност да придобият знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях.

Физико-технологичният факултет приема кандидати в 2 нови магистърски програми.

В първата от тях „Телекомуникационни и информационни системи (на английски език)“ формата на обучение е дистанционна. Магистърската програма е по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, професионалната квалификация на успешно завършилите я е „инженер по телекомуникационни и информационни системи“. Разработена е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична и изследователска дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др. Завършилите магистърска програма „Телекомуникационни и информационни системи” ще придобият познания в области като компютърни системи и мрежи, сателитни и мобилни комуникации, индустриални комуникации и комуникации в реално време, електроника за телекомуникационни и информационни системи, телекомуникационни мрежи от следващо поколение и др. Обучението е интернет базирано, извършва се в системата DIPSEIL (https://v4.dipseil.net). В нея учебното съдържание е представено чрез задания за изпълнение и оценяването става при изработен проект за всяко задание.

„Съвременни образователни технологии“ е втората нова магистърска програма на Физико-технологичния факултет. Обучението е в задочна форма. Професионалната квалификация на бъдещите магистри е „експерт по образователни технологии“. Магистърската програма подготвя обучители за работа в съвременната информационна среда. Като резултат от обучението по програмата ще се усъвършенстват педагогическите компетентности на дипломираните магистри и те ще израснат професионално, като се подготвят да прилагат съвременни методи на обучение в педагогическата си практика. Завършилите програмата ще могат успешно да работят като преподаватели в обучението от разстояние в електронна среда, да създават електронно учебно съдържание, както и да работят като проектанти и разработчици по създаване на съвременни образователни електронни ресурси в образователни институции, отдели за квалификация и преквалификация и развитие на човешки ресурси и др.

„Фармацевтична химия“ е новата магистърска програма на Химическия факултет. Обучението в нея ще се провежда в задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „химик – фармацевтична химия“. Магистърската програма подготвя химици за нуждите на фармацевтичната индустрия. Съставена е така, че да предостави на обучаемите познания от целия спектър на тази комплексна сфера – от разработване и дизайн на нови лекарствени средства, през аналитичен контрол на производствени процеси и крайни продукти, до познания за законовите регулации във фармацията и търговията с фармацевтични продукти, обясняват от Химическия факултет.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.