Правителството прие наредба за приобщаващо образование. Особена подкрепа ще получат децата със специални образователни потребности

dscf9695

 

Министерският съвет прие наредба, с която се определя Държавният образователен стандарт за приобщаващо образование, изготвен от МОН според изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование.

В него е уреден въпросът и за отсъствията на учениците. Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Стандартът позволява една от мерките да бъде преместване в друга паралелка и едва след това – в друго училище. Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора и до 7 дни с решение на Педагогическия съвет.

Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование и дейността на институциите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие.

Според стандарта особена подкрепа ще получат децата със специални образователни потребности. В училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди и други педагогически специалисти, ще има и помощник на учителя.

От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не владеят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. В стандарта е уредена и подкрепата за деца с изявени дарби, като се предвижда да се осигурят квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал.

Регламентирана е подкрепата за деца в риск да отпаднат от училище, както и тези, подложени на тормоз. Залагат се и дейности за превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, награди и санкции при евентуални отсъствия.