В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се подават заявления за ученици със СОП

Комисиите, които ще насочват учениците в подходящите за тях гимназии след 7 клас, ще работи от 3 до 22 май

 

Професионалната гимназия по електроника и електротехника ще приема документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от центровете за настаняване от семеен тип, както и на деца в приемни семейства, на които предстои да кандидатстват след 7 клас. Комисията, която ще насочва учениците, ще работи от 3 до 22 май от 9.00 до 17.00 часа.

Кандидатите трябва да представят заявление (по образец) с подредени желания, което ще бъде предоставено на място; протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации или решение на ТЕЛК/НЕЛК. Необходима е и служебна бележка за учениците от домовете, а за тези в приемни семейства –  нотариално заверено копие от договор за настаняване.

Насочването на учениците се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и посочените специалности в профилирани гимназии, профилирани паралелки или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (ул. „Прохлада“ №1, тел. 032/621 573) ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности. Заявления се подават от 3 до 22 май от 9.00 до 17.00 ч. Учениците със СОП, обучаващи се по индивидуални учебни програми, трябва да представят заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, документ за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или специалност от професия. Родителите следва да представят всички документи за здравословното състояние и социалното положение на детето, протокол от специализирана лекарска консултативна комисия или решение на ТЕЛК/НЕЛК с приложена лична амбулаторна карта.