ПГ по хранителни технологии и техника попадна в списъка с резервите на областно ниво

ПГ по електроника и електротехника влезе в списъка на гимназиите със статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Пловдивското учебно заведение е събрало 292 точки при оценяването. Припомняме, че от кандидатите от Пловдив и региона бяха 12. Списъкът с 28 професионални гимназии в цялата страна вече е утвърден от министъра на образованието и науката. Те ще бъдат модернизирани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, като се очаква да допринасят за повишаване на конкурентоспособността в отделните региони и да работят за развиване на партньорства с университетите, местните власти, образователните институции и бизнеса.

През 2022 г. МОН разработи и утвърди методология с критерии и подход за определяне на най-подходящите професионални гимназии, които да получат статут на Центрове за високи постижения. Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в дуални паралелки, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг, както и обучение на ученици от уязвими групи. Не без значение е дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, средният успех на от държавните изпити през последните три години, както и на процента на дипломиралите се ученици. При кандидатстването гимназиите трябваше да опишат въведените от тях иновации в учебната дейност, участието си в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“. Сред водещите критерии е и обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса или университетски преподаватели в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството. Комисията е отчитала също наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие, установено партньорство с висши училища.

Съгласно методологията е извършена индивидуална оценка на кандидатстващите, в резултат на която е утвърден списък с 28 учебни заведения, списък с 10 резерви и списък с допълнителни 28 професионални гимназии на областно ниво.

Сред 10-те резервни професионални гимназии в големите общини, определени за основни центрове за растеж по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, попада и пловдивската ПГ по хранителни технологии и техника. Тя е събрала 281 точки. При наличие на остатъчни средства те ще могат да бъдат крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост в конкретната област.

При наличие на остатъчни средства след 28-те и 10-те резервни професионални гимназии, определените в Списъка като допълнителни 28 професионални гимназии на областно ниво ще могат да бъдат крайни получатели в съответната област. Сред тях е и пловдивската ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване “Христо Ботев”.