Близо 3 милиона са събраните средства за натрупани отсъствия по неуважителни причини, разпределянето им е възложено на директора

DSCF1597

МОН предоставя близо 3 милиона лева на детски градини и училища за допълнителни модули за деца, които не владеят български език в предучилищна възраст, и за обучение по учебни предмети за ученици с пропуски.

Парите са осигурени от прекратени, спрени или намалени месечни помощи, поради натрупани отсъствия по неуважителни причини от септември 2016 г до април 2017 г. Всеки месец просветното ведомство и Агенцията за социално подпомагане обменят информация за отсъствията в системата на предучилищното и училищното образование.

Средствата могат да се използват за консултации по дисциплини извън редовните часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнителни възнаграждения на педагозите, които работят в екипите за обхват и задържане на децата. Разпределянето ще е по преценка на директорите на детски градини и училища и е свързано с конкретните потребности на децата и учениците.

„Месечната помощ за отглеждане на ученик до завършване на средно образование се спира, ако той отсъства над пет учебни часа по неуважителни причини в месеца. При децата, посещаващи предучилищна група, помощта се спира при отсъствие по неуважителни причини повече от три дни“, поясни зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. В закона е регламентирано още, че размерът на спрените помощи се предоставя на съответното училище или детска градина, в което е записано детето.