Учебните заведения ще бъдат разпределени в групи въз основа на населено място, тип училище, образователен, социален и трудов статус на родителите, става ясно от новата методика за оценка на добавената стойност в образователните институции.

Образователният напредък на учениците, който те показват в различните етапи на своето обучение, ще бъде основен критерий, по който ще бъдат оценявани училищата. Това е залегнало в новата методика за оценка на добавената стойност в образователните институции.

Системата беше представена пред социалните партньори днес на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Тя почива върху математически модел, предложен от екип на Световната банка, доработен и адаптиран към българските условия през последните години от учени от Софийския университет.

Съгласно методиката училищата ще бъдат разпределени в определени групи въз основа на комбинация от фактори, външни за тях. Такива са например видът населено място, в което се намират, типът училище, преобладаващият език, който се говори в семействата на учениците, образователният, социалният и трудовият статус на родителите и др. Целта е всяко училище да се съпоставя със сходни на него други училища.

Доколко ефективен е бил образователният процес в дадено училище ще става ясно като се сравняват резултатите от националните външни оценявания и матурите на едни и същи ученици в различните етапи от тяхното образование – постиженията от изпитите в края на VII клас ще се съпоставят с оценките на същите деца от изпитите в края на IV клас, а от НВО след Х клас – с тези от НВО след VII клас.

Така ще бъде определян средният напредък на учениците във всяка група училища и ще се преценява влиянието на един или друг външен или вътрешен фактор върху този резултат. Ще става ясно също кои конкретни училища са над или под тази средна стойност. Това ще даде възможност за детайлен анализ и предприемане на конкретни действия съответно за мултиплициране на добрите практики в едни училища и за отстраняване на причините за изоставането в други.

Общата оценка на качеството във всяко училище ще включва още параметри, освен добавената стойност, които ще бъдат различни за различните типове училища. При професионалните гимназии ще се взима предвид например броят завършили ученици, които са си намерили работа по изучаваната професия.

Предстои широко обществено обсъждане на новата методика за оценка на добавената стойност в училищното образование, уточняват от МОН.