Наред с овладяване на четенето, писането и начална математическа грамотност, бъдещи първокласници ще формират социални и емоционални умения. Въвеждането на нов факултативен учебен час е пилотен проект на ОУ „Димитър Талев“ и ще присъства в раздел В на учебния план като допълнителна подготовка.

Педагогическият екип на училището преценил, че е важно в първата година от прекрачването на училищния праг да се развие емоционалната интелигентност на учениците. Първокласниците ще усвояват и прилагат ефективно знания и умения, необходими за разбирането и управлението на емоциите, за изпитването на емпатия и показване на загриженост към другите, за създаването и поддържане на позитивни взаимоотношения и отговорното вземане на решения.

“Възрастовите особености на децата в начален етап са благоприятна основа за по-успешното усвояване на компетентности, насочени към емоционално и социално развитие на личността. С постъпването в училище ежедневието на детето е организирано по нов начин, при който трябва да се усвоят знания, да се формират умения и определени качества. Вече ученици със задължения по спазване на училищни правила, те често се сблъскват с проблеми, поради неспособността да разбират чувствата си и тези на другите, да овладяват негативните си емоционални състояния и реакции. Всичко това рефлектира в образователните им рeзеултати“, казва Йорданка Димитрова, педагогически съветник и автор на учебната програма, по която ще се случва социално-емоционално учене.

ОУ „Димитър Талев“ е със статут на иновативно училище, свързано с организацията на обучение и използване на нови методи на преподаване. Наесен училището ще приеме шест паралелки в първи клас.