Учениците, които се обучават от вкъщи асинхронно – чрез имейл, Viber и получат поставена по телефона задача, но не изпратят на учителя снимка или текстов файл с написани домашни или решени тестове, ще получават отсъствия. Припомняме, че изискването е заложено в промените на Наредбата за приобщаващо образование.

В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда, а учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по съответния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие от графика за деня.

Ако даден клас не използва Teams, zoom, shkolo или друга онлайн платформа, с която да се обучава във виртуална класна стая, то учителят може да пише отсъствия за часа на учениците, които не предадат поставените домашни, тъй като по този начин той не може да получи обратна връзка дали са разбрали урока.

По време на синхронно обучение от разстояние в електронна среда също се следи за присъствието на учениците. Във виртуалната класна стая те могат да получат отсъствия и закъснения така, както се случва ако избягат от час или закъснеят да влязат в следващия. Учители споделят, че в онлайн часовете губят поне по 5 минути, докато направят поименна проверка.

За учениците, които се обучават несинхронно от вкъщи по свое желание, се дава възможност и за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно. Те трябва да бъдат разпределени между учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план.

С промените в Наредбата допълнителни уроци по учебни предмети ще има и за учениците, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни причини, и за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда по здравословни причини или разрешение на РУО.

От 24 ноември учениците от 5 до 12 клас в Пловдив и областта се обучават онлайн по решение на Областния щаб, а от 21 ноември до 21 декември със заповед на здравния министър всички училища в страната превключват в електронен режим.