Министерският съвет одобри допълнително 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за модернизиране на образователната инфраструктура на професионални гимназии, което се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж”. С отпуснатите средства ще бъде подобрена материално-техническата база на общо 103 държавни професионални училища. Първоначалната сума по договорите е 110 513 000 лв. При изпълнението обаче са възлагани допълнителни наложителни дейности.

Освен допълнителните 10 млн. лв. от бюджета, са необходими още 751 799 лв., които ще са за сметка на преструктуриране на разходите по бюджета на МОН.

МС одобри още 10 млн. лева за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития. През септември м.г. бяха предоставени 66 млн. лева за реновирането им,  а висшите училища започнаха процедури по възлагане на обществени поръчки. Предвид заложените срокове в Закона за обществените поръчки те не са успели да усвоят средствата до края на годината, затова се залагат отново в бюджета на МОН за 2021 г.

Целта е да бъдат подобрени социално-битовите условия на студентите. Ще се инвестира в енергийната ефективност на сградите и осигуряване на съвременна среда за подготовка.