19231.w470

Задължителните ежегодни медицински прегледи отпадат. Министерство на здравеопазването е предприело изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Отпада и срокът, в който да се провеждат прегледите, а именно до 30 септември. В проекта се предвижда работодателят да има право сам да решава има ли необходимост от извършване на медицински преглед при промяна на различни обстоятелства.

Предложена е и промяна на наименованието на Наредбата – за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист.“

Проектът ще бъде изпратен за спешно съгласуване в МОН с оглед необходимостта от бързо публикуване за обществено обсъждане.

Припомняме, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист.

Към момента Наредбата регламентира, че лицата, заемащи длъжността педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на тези заболявания ежегодно в срок до 30 септември.