Бившият ректор на Пловдивския университет почина след боледуване

Един от най-успешните ректори на Пловдивския университет проф. Иван Куцаров напусна този свят след боледуване. На 4 февруари проф. Иван Куцаров щеше да навърши 77 години. Той бе начело на вуза два мандата – от 2003 до 2011 година.

Проф. Куцаров е доктор на филологическите науки, професор по български език в Пловдивския университет, изтъкнат  учен със сериозен принос в областта на лингвистичната българистика и славистика, в подготовката на филологически кадри и в организацията и ръководството на науката и висше образование през последните 30 години.

Проф. Куцаров е автор на около 200 научни и научнопопулярни публикации – монографии, учебници, учебни помагала, сборници, студии, статии, бележки и научни съобщения, рецензии, отзиви. С най-голяма стойност за науката са проучванията му в областта на морфологията на съвременния български книжовен език, функционална граматика – с акцент върху теорията на граматичните и функционално-семантичните категории, история на славистиката и българистиката.

Проф. Куцаров има решаваща заслуга за основаването и развитието на филологията в Пловдивския университет, и особено на катедрата по български език, която почти изцяло е сформирана от ученици и последователи на учения. Със същия ентусиазъм той подготвя кадри в родния си град Бургас . Благодарение на авторитета и позициите му, Пловдив се превръща в средище на най-изтъкнатите български и чуждестранни лингвисти, работещи в сферата на българистиката и славистиката, в творческа работилница на кадри, ръководени от учени с опит и знания. Дълги години той заема ръководни позиции в университета – ръководител на катедрата, декан на Филологическия факултет и осем години ректор.

Член е на Комисията по граматичен анализ към Международния комитет на славистите. Бил е дългогодишен член на Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК и член на Президиума на ВАК.

Куцаров е и фактическият създател на българска научна школа по функционална морфология, която обединява изследователи от почти цялата страна, а не само от Пловдивския университет, където се намира нейното ядро.