В системата могат да се регистрират само педагогически специалисти, а директорите да търсят подходящите за тях кадри

Министерството на образованието и науката създава система, чрез която учители и възпитатели ще могат да си търсят работа, а директорите – да намират подходящите за тях кандидати. Платформата няма да е публично достъпна, а чрез регистрация, каквато ще се позволява само на съответните специалисти.

Тя ще бъде част от Информационна база данни с анализи и прогнози за кадровото обезпечаване на детските градини и училищата, която трябва да заработи на 1 януари 2021 г. Създаването ѝ е предвидено в новата Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, която е в сила от 2 август.

Публичният модул на системата ще съдържа информация за изискванията за заемане на длъжностите в предучилищното и училищното образование; придобиване на професионална квалификация “учител”, както и информация за функциите на длъжностите за кариерното развитие.

Във втория модул, озаглавен “Педагогически специалисти”, ще се регистрират учители, търсещи работа в детска градина или училище. Тя ще е достъпна и за висшисти, които искат да работят като учители или да придобият професионалната квалификация “учител”.

В третия модул – “Стажант-учители”, ще се регистрират обучаващите се за придобиване на професионална квалификация. Преди провеждането на текущата педагогическа практика те задължително ще предоставят данни в електронен вид с цел изготвянето на национална карта на педагогическите специалисти. Информацията ще включва лични данни за специалиста, образованието и квалификацията му; професионалния му опит и учителски стаж, ако има такъв. Той ще споделя и какви са нагласите му за кариерно развитие.

Четвъртият модул ще е “Образователни институции” – там ще се регистрират училищата и детските градини със свободни работни места.

В системата ще има и допълнителни секции, достъпът до които няма да изисква регистрация. В тях ще бъде публикувана информация за целите и предназначението на електронната информационна база данни, насоки, новини, връзки, контакти.

До платформата ще имат достъп учители и възпитатели, директори на училища и детски градини, длъжностни лица от МОН и 28-те регионални управления на образованието, стажант-учители и специалисти с висше образование, желаещи да придобият професионална квалификация “учител”.

До въвеждането на информационната база данни директорите ще продължат да обявяват свободните работни места в съответното бюро по труда и в регионалното управление на образованието.