Всички те са от професии с очакван недостиг на пазара на труда в секторите машиностроене, електроника и автоматика, МПС и транспортни услуги

Правителството одобри списъците със защитените специалности от професии, по които в бъдеще се очаква да има недостиг от кадри на пазара на труда, за учебната 2019-2020 година. Те са актуализирани и допълнени, като към утвърдените 29 за настоящата учебна година са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Сред професиите са техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник и др.

Към списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени три нови търсени специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57.

Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства, от организациите на работодателите и са приети от междуведомствена комисия. С добавянето им към списъците се очаква по-прецизен държавен план-прием, за да бъдат обучени кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите. Те създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори.

Нова е и предложената промяна, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, ако се наложи изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци.