Проверяват четивната грамотност на 5000 шестокласници

10 000 възрастни над 16 години да бъдат ограмотени, предвижда планът за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В плана са включени и приоритетни дейности, свързани с намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите образователната система. Те са насочени към постигане на устойчиви резултати от функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В областта на училищното образование и обучение планът предвижда 2000 ученици да повишат своята информираност за Международното образователно изследване PISA 2018, а 5 000 ученици в VI клас да участват в оценяване за измерване на степента на тяхната четивна грамотност. 1300 учители ще участват в обучение, насочено към прилагане на различни методи за оценяване на учениците в контекста на PISA 2021.

Основният фокус през 2018 г. в областта на професионалното образование и обучение ще продължава да бъде връзката между образованието, обучението, ученето и нуждите на пазара на труда. Повече от 1100 безработни, предимно младежи, ще бъдат включени в стажуване и чиракуване, осигурено с финансиране от държавния бюджет. Заложени са нови 70 паралелки с дуално обучение.