Допуска се броят на учениците в паралелка да е с до трима повече, предвижда проектопостановление за изменение на Наредбата за финансиране на институциите

Общинските съвети ще могат да завишат с до 3 броя на децата в групите в детските градини при недостиг на места. Това предвижда проектопостановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикувано за обществено обсъждане.

В случаите, когато броят на децата в групите, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12 – за яслените, и 18 – за останалите, максималният брой на малчуганите може да бъде завишен над максималния с до 3, предвиждат новите разпоредби.

В Приложението е разписано, че броят на децата в целодневни и полудневни групи е от 12 до 23. А промненият в началото на миналата година чл. 57 от Наредбата предвижда броят на децата в групите да може да се завиши с до 2 деца в група.

Условие за приемане на решение за повече деца в група е да са спазени здравните изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването. Предложените промени са свързани с реализирането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за повишаване дела на обхванатите в предучилищното образование деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас на 90% през 2020 г.

В проекта се предлага и усъвършенстване на реда за определяне на броя на учениците в паралелките в случаите на записване и на преместване на ученици от едно училище в друго. Така вече при определянето на броя на паралелките, както и в случаи на преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием, броят на учениците в паралелките може да се завиши с до двама в начален етап, когато паралелките са повече от една и с трима, когато е единствена. Трима ученици над максимума е допустимо  в паралелките в прогимназиален, в първи и във втори гимназиален етап. В особени случаи при определяне на броя на паралелките и при преместване на ученици над утвърдения училищен, държавен или допълнителен  план-прием броят на учениците в тях може да се завиши допълнитело след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието.