Правителството одобри проекта за сътрудничество в областта на образованието и науката

В тази сграда се помещава българското училище в Будапеща.

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между МОН и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018-2020 година.

Ще бъде насърчавано партньорството между средните и висшите училища. Подкрепят се двустранните контакти, обменът на лектори и гост преподаватели във висшите училища, които се занимават с обучение по езика и културата на другата страна. Страните ще приемат ежегодно студенти, докторанти, изследователи и преподаватели. В проекта на Програмата са посочени конкретните квоти на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, както и изучаването на български и унгарски език и култура, включително чрез дейността на лекторите в двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура.

Българската страна подкрепя участието на Българското републиканско самоуправление, както и действащите с негова подкрепа Българско училище за роден език и Българската двуезична малцинствена детска градина в национални програми за подпомагане на българските общности зад граница.

Сътрудничество в областта на науката се изразява във финансиране на съвместни научноизследователски проекти. То включва и обмен на опит и публикации в областта на науката и технологиите, насърчаване на съвместното участие на партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 18 020 000 лева за 2018 г. за изпълнението на следните националните научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“, „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие”, „Електронно здравеопазване в България“, „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“, „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“, „Млади учени и постдокторанти“.