Засилва се процесът на трайна миграция. Броят на децата и учениците във всички общини намалява, с изключение на община Пловдив, става ясно от Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие

4.5 на сто от децата и учениците между 7 и 18 години Пловдивско се водят на диспансерен отчет

938

Населението в Пловдивска област се топи с около 10 000 жители всяка година, което е приблизително колкото малък град. Засилва се процесът на трайна миграция. Броят на децата и учениците във всички общини намалява, с изключение на община Пловдив, в която обаче неравномерното разпределение в отделните учебни заведения води до натоварване на част от училищата и до недостиг на сградния фонд. Това става ясно от анализа, представен днес в Областната администрация при представяне на Стратегия за подкрепа на личностното  развитие на децата и учениците от 2017 до 2020 г.  Тя е изготвена на база на доклади от 18-те общини в областта.

„В последните години не толкова се увеличава населението от малцинствата, по-скоро намалява българското”, уточни Снежана Александрова  – началник-отдел „Координация и европейска интеграция”. Според събраните данни от цялата област вече не само в етническите квартали на Пловдив, но и във всички общини има училища, които са почти изцяло с деца от ромския и турския етнос. На практика там няма българчета, с които да се сформира паралелка и да се случи интеграцията. Където има, техните семейства предпочитат да ги пратят в средищни училища в друго населено място, вместо да ги оставят в местното школо с връстниците им, чийто майчин език не е българският. Това много затруднява десегрегацията и е налице обратна тенденция – задълбочаване на сегрегацията.

Стратегията е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование  и обхваща всички 199 училища и 175 детски градини. Общият брой на децата в тях е 80 000.

Икономически област Пловдив е много добре развита, но фирмите са неравномерно разпределени на територията й. Големите фирми са концентрирани в общините Раковски, Марица и Пловдив. Въпреки че безработицата като цяло намалява, процентът на продължително безработните остава висок, показват още анализите в стратегията.

В здравословно отношение 4.5 на сто от общия брой на децата и учениците на възраст от 7 до 18 години в област Пловдив се водят на диспансерен отчет. Като отрицателна тенденция се отчита повишаването на случаите със затлъстяване, намаляване на зрението, следвано от астма и епилепсия.

Първата от петте стратегечески цели, очертани в стратегията за следващите 4 години, е осигуряване  на условия и равни права  за достъп до пълноценна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Препоръчва се изграждане на интегрирана образователна мрежа, която да идентифицира и осигурява нуждите от подкрепа на ранен етап, както и създаването на мобилност в териториално отношение. Друга препоръка е укрепване на сътрудничеството и партньорството между институциите и родителите.

Въз основа на документа  свои стратегии трябва да направят и общините в областта. През юли пловдивските общинските съветници гласуваха 5-годишна образователна стратегия. За изпълнение на общинската стратегия до 30 април общинските съвети по места, след съгласуване с Регионалното управление по образование, следва  да приемат и планове с конкретни мерки за изпълнение. Ежегодно до 20 май те ще трябва да отчитат в Областната управа какво са свършили през предходните 12 месеца.