Желаещите да придобият квалификация за учител по математика или  информатика могат да се запишат за едногодишно обучение

 Diplomirane FMI PU 2017

Четири нови магистърски специалности по направление „Информатика и компютърни науки“ разкрива от новата академична година Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет. Те заменят съществуващата до момента специалност „Софтуерни технологии“, съобщи зам.-деканът доц. Анна Малинова.

Учебните планове включват съвременно и задълбочено обучение по софтуерни технологии със специализации в областите на мобилните системи и приложения, софтуерни архитектури и средства, графични среди и потребителски интерфейси и системи с изкуствен интелект.

Подобно на останалите магистърски програми във факултета и новите ще се изучават в продължение на една или две учебни години, съответно – 2 или 4 семестъра, в зависимост от предходната изучавана специалност.

Двугодишните магистратури „Софтуерни технологии със специализация…“ и „Бизнес информатика с английски език“ са предназначени за бакалаври или магистри от всякакви специалности, които искат да получат задълбочени знания в областта на информационните и комуникационни технологии, приложението им в бизнеса и бизнес-ориентирания английски език.

Едногодишните са за бакалаври или магистри по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки”.

Поради бързото навлизане на компютърните технологии в началното училище и прогимназията, налице е голяма необходимост от преподаватели. През 2017 г. бе извършена актуализация на учебните планове на специалностите по направлението, така че да отговарят на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и на Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Завършилите магистърските програми „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията” придобиват квалификация „Учител по информационни технологии в началното училище” и „Учител по информационни технологии в прогимназията”. А магистърската специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” дава квалификацията „Учител по информатика и информационни технологии“. След обучението завършилите могат да преподават „Информатика“ и „Информационни технологии“.

Квалификация „Учител по математика” придобиват завършилите магистърската програма „Обучение по математика в училище”. Завършилите тази магистърска програма, наред с теоретическата подготовка, ще са усвоили уме­ния, инструменти, техники и методология за успешно обучение на учениците в задължителна и про­­филирана подготовка по математика.

Желаещите да придобият само квалификацията „Учител по математика” или „Учител по информатика и информационни технологии” могат да се запишат в едногодишните квалификации.

Образователните курсове са за желаещи с всякакво образование, които искат  да получат или повишат компютърната си грамотност („Информационни технологии“), да усвоят език за програмиране на начално („Въведение в програмирането с JAVA“, „Уеб базирано програмиране“) или експертно равнище („Езици и среди за програмиране в Интернет“, „Интегриране на бази от данни в уеб среда“, „Програмиране с еталони и рамки“), както и английски език за работа в мултинационална компания.

Записванията за магистърските програми, квалификации и курсове във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет продължават до 11 октомври. Занятията започват от 14 октомври  и се провеждат само в събота и неделя