DSCF9113 

Курсове за ограмотяване на възрастни тръгват отново в училищата по проект „Нов шанс за успех” на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Директорите, които желаят да се включат, трябва да подадат документи на хартиен и електронен носител в Регионалното управление на образованието до 8 декември. Максималният брой групи, които може да сформира едно училище, е 10, като директорите нямат право да са обучаващи.

В изминалия програмен период 17 училища от Пловдивска област са взели участие по проекта. В четирите етапа са били сформирани 185 групи за ограмотяване на  възрастни и за придобиване ключови компетентности за 5, 6 и 7 клас с 2400 обучаеми.

Курсът за ограмотяване е с хорариум 600 учебни часа, а за компетентности от прогимназията – 360 учебни часа. Желаещите попълват заявления при директора на училище, който подава списъците с всички кандидати в РУО.