Бъдещите учители да изучават нови дисциплини, както и въвеждане на по-голям брой академични часове по някои от досегашните предвижда проект за промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Въвежда се основна специализираща дисциплина за различните категории учители с минимален хорариум от 45 часа. За бъдещите детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните – „Начална училищна педагогика“, за тези в прогимназиален и гимназиален етап се предвижса задължителна подготовка по „Компетентностен подход и иновации в образованието“, а бъдещите ресурсните учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищно и 170 часа за начално образование вместо досегашните 90 часа. Мотивът за тази промяна е да се гарантира по-високо качество на подготовката на бъдещите учители. Същото важи и за студентите, които се обучават за придобиване на квалификация „учител по …“ два или повече учебни предмети и „ресурсен учител“. Те ще изучават дисциплината „Методика на обучението по…“ с хорариум 120 часа, вместо заложените в сега действащата наредба 90.

С промените се цели реално въвеждане на компетентностния подход в обучението на учители – ключов за качествена и ефективна дейност в педагогическа среда.