DSCF8961

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка , който е  качен на сайта на МОН за обществено обсъждане, ще се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 година ще са в ХI клас. Стандартът определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас.

Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас – с 124 часа. Избираемите са събрани в ХI клас –  с не повече от 144 и не по-малко от 36 часа годишно, и в ХII клас – с максимум 124 и минимум 31 учебни часа годишно.

В чуждоезиковия профил задължителните профилиращи учебни са предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап. В хуманитарния – български език и литература и история и цивилизации или български и философия. География и икономика и история или история и философия са задължителните за профил Обществени науки. Профил Икономическо развитие включва география и математика или география и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап.

За софтуерни и хардуерни науки профилиращите предмети са информатика и информационни технологии, а за предприемаческия профил – предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география. Засилено изучаване на математика и информатика или математика и физика предполага профил Математика. Профил Природни науки включва биология и химия или химия и опазване на околната среда и физика.

Профилиращи могат да бъдат също изобразителното изкуство и музиката в комбинация с чужд език, изучаван в първи гимназиален етап или информационни технологии. За Физическо възпитание и спорт – профилиращите предмети за физическо и биология.