Осъвременяване на съдържанието, методите и формите на обучение, модернизиране и дигитализиране са част от приоритетите, заложени в документа

Повишаване на качеството на висшето образование чрез осъвременяване на съдържанието, методите и формите на обучение; ускорено модернизиране и дигитализиране на образователните подходи, методи и практики; осигуряване на достъп до висше образование и учене през целия живот, което подпомага личностното развитие и професионалната реализация на младите хора. Това са приоритетните области, заложени в предложената от МОН Стратегия за развитие на висшето образование за периода 2021 – 2030 година. Предвижда се засилване на ролята на научните и научно-приложните изследвания, иновациите и предприемаческите умения на студентите и преподавателите.

Водещите принципи в Стратегията са: приемственост, основана на академичните традиции и установените добри практики, иновативност при прилагането на ефективни решения на проблемите, гарантиране на академична автономия, съчетана със сътрудничество между държавните институции, висшите училища и потребителите на кадри, отговорност, прозрачност и отчетност.

Стратегията предвижда още ускорено интегриране на висшите училища в европейските образователни и изследователски мрежи и привличане на мотивирани млади преподаватели. Също така се залага на подобряване на структурата, управлението и системата за акредитация на висшите училища, осигуряване на финансова устойчивост на висшите училища и на финансови стимули за развитие на качествено образование и научноизследователска дейност.

Конкретните цели за развитие на висшето образование до 2030 г., заложени в Стратегията са: осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми, въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение, които да повишат качеството и да допринесат за изграждане на ефективна връзка между образованието, науката и бизнеса.