Проектите на национални програми бяха одобрени на днешния Отраслов съвет, предстои да ги публикуват за обществено обсъждане

Ученици ще имат възможност да придобиват нови знания чрез посещения на различни забележителности, музеи, паметници, резервати, исторически комплекси, занаятчийски работилници и др. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. Това се предвижда в новата Национална програма на Министерството на образованието и науката „България-образователни маршрути“, която беше представена по време на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

Целта на програмата е учениците да придобият знания чрез преживяване извън училището в реална среда. Образователните маршрути могат включват обекти в пет тематични направления – история, география и икономика, биология, биоразнообразиe и екология, изкуства, архитектура и литература и фолклор и занаяти. Освен посещение на обекти и забележителности програмата дава възможност и за провеждане на срещи с изявени личности по време на образователния маршрут.

По програмата могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН.

“Предлагаме новата програма да замени „Отново заедно“, която беше въведена след пандемията от коронавирус”, обясни министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на Отрасловия съвет. Той поясни, че предвидените бюджети на програмите все още не са окончателни, а МОН разполага с анализ за това кои се изпълняват ефективно.

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ ще се изпълнява отново, като е разработена съвместно с Министерството на отбраната.

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ е преструктурирана, като ще съдържа един модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Част от дейностите, изпълнявани по нея до момента, ще бъдат включени в новата НП „България – образователни маршрути“.

В НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се включва нова дейност за обучение на ученици за безопасно използване на интернет, а в НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ се включва темата за киберсигурност и безопасен интернет.

В НП „Заедно за всяко дете“ е предложен нов модул „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“. Предвидени са дейности с ученици в риск, съвместно с техните родители, за езиковото развитие и по теми, свързани с гражданското, здравното и екологичното образование. Допустими бенефициенти по програмата ще бъдат общините.

В НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ е включен нов модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. Целта е превенция на насилието, а бенефициенти са държавни, общински и частни училища с ученици от I до XII клас.

Към българските училища в чужбина е насочена другата нова национална програма – „Неразказаните истории на българите“. Тя ще даде възможност на учениците да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно-историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава, район или населено място зад граница. Участници в дейностите могат да бъдат ученици от българските държавни училища в чужбина, българските неделни училища в чужбина, както и студенти от чуждестранни университети, изучаващи български език, литература и култура.

Проектите на Национални програми бяха одобрени от Отрасловия съвет. Предстои те да бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.