Средно с 5% ще се повишат индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата от 1 септември

Най-малко 1486 лв. ще получават учителите от 1 септември 2022 г. Това е увеличение с 5% в сравнение със сегашното стартово равнище.  Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Повишението беше договорено между министъра на образованието и науката и социалните партньори в анекс към действащия Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Увеличението става възможно след актуализацията на държавния бюджет. 54,5 млн. лв. от предвидените допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа.

Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции.

Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лв., а за главен учител и главен възпитател – 1592 лв. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лв., а за директор -1810 лв.

Индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал се увеличават с 4%.

Минимални основни заплати на педагогическия персонал:

До 31 август 2022 г.                                                       От 1 септември 2022 г.

Учител – 1415 лв.                                                                      1486 лв.

Старши учител и старши възпитател – 1460 лв.          1533 лв.

Главен учител и главен възпитател – 1516 лв.              1592 лв.

Заместник-директор – 1595 лв.                                          1675 лв.

Директор – 1724 лв.                                                                1810 лв.

Ръстът на заплатите в средното образование от 1 септември е втори за тази година – над вече дадените 12,3 на сто от 1 април.