Нередности в начина, по който се осъществява храненето на учениците в ОУ „Христо Смирненски“ в село Житница, е констатирала проверка на МОН в резултат на множество жалби на родители, несъгласни с начина на управление на директора Надка Петрова. Семействата на 49 деца и 6 бъдещи първокласници заплашиха да ги преместят, ако тя не бъде сменена. Това обаче поставя под заплаха бъдещото съществуване на учебното заведение.

В отговор до родителите, които сезираха институциите за тревожни практики и лош психоклимат в училището, от МОН заявяват, че са установени нарушения при издаването на стокови разписки, свързани с обедното хранене.

„Установена е непрозрачност при избор на фирма за столово хранене през 2015 г., тъй като не е налична оферта, поради което не са ясни условията за доставка на храна“, пише МОН до родителите. Договорът е удължаван два пъти, като всеки път анексът е бил безсрочен. Към момента на проверката кетърингът е осигуряван от фирма, базирана в село Труд. Директорът й е възложил дейността без да събира други оферти, поради ниската предложена цена. Със своя заповед е определил цените за обедно хранене, съгласно предишна оферта. На класните ръководители е било разпоредено ежедневно да представят на отговорниците по храненето броя порции за деня и дължимата сума. Ангажиран със събирането на парите е бил счетоводителят.

Проверката е установила още, че решението да се премахне основната закуска и да бъде подпомогнато обедното хранене, за което недоволстват родителите, е взето от Обществения съвет.

„Това създава предпоставка за лишаване от закуска на учениците, които не ползват обяд – така средствата от държавния бюджет, предназначени за подпомагане на храненето на учениците от 1. до 4. клас, не се ползват от всички. При проверката комисията не е установила решение на Педагогическия съвет за вида на закуската, както и не е спазено изискването решението да бъде взето след проучването на мнението на родителите“, пише в становището на МОН.

Засечени са несъответствия между броя на хранения, описани в докладите на класните ръководители, и размера на изплатените суми от бюджета, предназначени за поевтиняване с 20% на ученическия обяд. Платените от училището суми са по-високи от реално необходимите.

Издадените касови ордери от счетоводителя, който е събирал парите за купоните, не са регистрирани в касовата книга и в тях няма дата на издаване.

Констатирани са нарушения и при издаването на стоковите разписки, като училището е платило повече ястия от получените.

„В нарушение на утвърдената от директора система за финансово управление и контрол в ОУ „Христо Смирненски“ в Житница не е осъществяван предварителен контрол на извършените плащания  и на изпълнението на издадените от нея заповеди“, е заключението на проверяващите от МОН. С резултатите са запознати РУО и Община Калояново, която е първостепенен разпоредител с бюджета.

От Надка Петрова са изискани писмени обяснения, но тя е излязла в болничен. Така че на този етап РУО няма как да излезе с окончателно решение на база на всички направени проверки.