Сред мотивите е уеднаквяване на образователната инфраструктура в страната с европейската практика на държавното финансиране

Държавната издръжка на един студент от специалностите „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ се намалява. Коефициентът за определянето й пада от 9,4 на 8,5. Това е записано в проект на Постановлението на Министерския съвет, с което се определят нормативите за издръжка на обучението за един студент по професионални направления. В същото време в проекта се залага увеличение на коефициентите за други специалности.

При сегашните коефициенти се формират излишъци на средства при финансирането на определени направления като медицина, стоматология и фармация и съществени дефицити на средства при педагогически, хуманитарни, технически специалности, както и изкуства, се посочва в мотивите на образователния министър Красимир Вълчев.

В тях е разписано още, че натрупването на огромни финансови ресурси само в една от областите на висше образование е показател за нецелесъобразно и неефективно разпределение на средства, което води до явен дисбаланс в системата. Държавните медицински висши училища събирали значителни такси за обучение, особено за платеното си обучение, така че намаляването на нормативите за обучение по трите специалности нямало да доведе до липса на средства в нито един аспект на тяхната дейност.

Сред мотивите е уеднаквяване на образователната инфраструктура в страната с европейската практика по отношение на държавното финансиране. Според изследване на Националния център за информация и документация на тема „Модели на публично финансиране на висшето образование” има наличие на почти двойно по-големи диспропорции между отделни професионални направления. За „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ диференцираният норматив е в размер 9,40, докато при „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ е 1,00.