Правителството одобри финансиране за „Иновации в действие“, „Заедно в изкуствата и спорта“, „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Бизнесът преподава“, „Без свободен час“ и „Професионално образование и обучение”

С 4 250 353 лв. се финансират шест национални програми в предучилищното и училищно образование, реши правителството. За Национална програма „Иновации в действие“ се отпускат 1 820 801 лв. Средствата са за популяризиране и мултиплициране на добри иновации, както и за осигуряване на материална база и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. По програмата ще бъдат финансирани близо 600 училища в страната.

За Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ се отпускат 1 487 209 лв. Те са за училища, представили отчет за разходвани над 50% от средствата по одобрените им проекти. Чрез тази национална програма образователните институции могат да сформират групи за занимания по музикално, танцово или театрално изкуство, както и спортни отбори.

Правителството отпусна 348 949 лв. по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“. Чрез нея се създават условия за провеждане софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора. Към момента в две общински училища в градовете Бургас и Пловдив се провежда обучение по програмиране за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ с 616 ученици от X, XI и XII клас.

По Национална програма „Бизнесът преподава“ са одобрени 228 706 лв. С тях ще бъдат финансирани семинари за учители и ученици от бизнес представители по актуални теми за съответната предметна област в съответствие с утвърдените учебни програми.

С 199 321 лв. се финансира Национална програма „Без свободен час“. По нея 300 общински училища получават 125 968 лв. за заместване на отсъстващи учители в задължителното предучилищно и училищно образование. 49 общински детски градини получават 73 353 лв. за заместване на отсъстващи учители.

За Национална програма „Професионално образование и обучение” се отпускат 165 367 лв. Пет общински професионални гимназии и средни училища получават 141 680 лв. за модернизиране на материално-техническата база. Три общински училища се финансират с общо 23 687 лв. за разработването/актуализирането на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите от професии по професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.