20 млн. лева за изпълнението на НП „Изграждане на училищна STEM среда”, която предвижда създаването на 160 нови училищни центрове по природо-математически науки

Министерски съвет одобри 21 национални програми за развитие на образованието за 2020 година. С тях ще се подпомага обучението в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

Четири от програмите за изцяло нови – „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти”, „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”, „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа на личностното развитие” и „Изграждане на училищна STEM среда”.

В национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” също има нови моменти – ще се изпълняват два нови модула: „Библиотеките като образователна среда” и „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”. Продължава финансирането на модулите „Модернизиране на системата на професионалното образование”, „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”, „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” и „Културните институции като образователна среда”.

Надграждане с нови дейности има н национална програма „Успяваме заедно” и „Роден език и култура зад граница”. Първата ще се реализира посредством три модула, като новите дейности са обособени в „Иновативна детска градина” и „Обединени за качествено предучилищно образование”.

През 2020 година национална програма „ИТ бизнесът преподава” ще се осъществява във всички училища с профилирана или професионална подготовка в областта на STEM профили и професии.

Продължава реализирането на „Иновации в действие”, която подкрепя нововъведенията в училищата, споделянето на успешни практики и креативното мислене. Разработен е нов модул „Форум за иновации в образованието”, който предполага по-добро разпространение и прилагане на иновативните практики в училище.

Национална програма „Изграждане на училища STEM среда” цели мотивиране на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на компетентности, на трайни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието на учениците и провокиране на интереса им към технологичните професии.

Ще продължи изпълнението и на програма „Мотивирани учители”, като се обръща внимание на необходимостта от специалисти в училищата с деца, застрашени от социална изолация. Целта е повишаване качеството на образование в училищата с уязвими общности, с ученици с ниски резултати и нисък социално-икономически статус.

МОН разширява обхвата на националните програми за намаляване броя на напусналите образователната система, за модернизиране на материалната база и мотивиране на педагогическите специалисти.

Одобрени са допълнително 20 млн. лева за изпълнението на програмата „Изграждане на училищна STEM среда”. Предвижда се създаването на 160 нови училищни центрове с фокус върху изучаването и прилагането на кометентности в областта на природо-математическите науки в държавните и ибщинските училища.

Правителството одобри 295 110 лева за стипендии за даровити деца.