Намаляване бройките за държавните университети в направленията, които не са попълнили заявените места, предвиждат промени в Закона за висшето образование

Повече правомощия на ректорите, квота за млади преподаватели в органите за академично самоуправление и участие на външни заинтересовани страни в академичните съвети на университетите. Това са част от идеите на образователното министерство за промяна на управлението на висшите учебни заведения, които се очаква да бъдат представени до края на месеца.

В същото време министерството възнамерява да предложи държавата да регулира приема и в частните университети, като това ще доведе до намаляване на предварително планираните места, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Държавата предлага законови поправки, с които на практика ще бъде намален приемът в частните университети. Промените предвиждат за всяка следващата академична година те да могат да искат разкриване на до 15-20% повече места от заетите през предходната. Тази година обявените  места в частните университети са били 14 335, а реализираният прием към момента е 6778, или около 47%. Ако поправките в закона бъдат приети до 30 април 2019 година, приемът в частните вузове ще бъде намален с около 40%.

Догодина ще бъде допълнително намален и приемът в професионални направления в държавните университети, в които остават незаети места или няма търсене на пазара на труда. Сред тях са “Икономика”, “Администрация и управление”, “Туризъм”, “Психология”, “Право”.

Образователното министерство ще предложи промени в Закона за висшето образование, според които ректорите на университетите, които ще продължат да се избират от общите събрания на вузовете, ще трябва да подписват публични договори за управление с министъра. Целта според Красимир Вълчев е не министърът да се меси в академичната автономия, а ректорите да бъдат по-отговорни към широките обществени интереси.

В тези договори ще бъде регламентирано задължение да се увеличава приемът на студенти в специалности с по-висока оценка или с очакван недостиг на пазара на труда. В момента държавата дава повече пари за прием в приоритетни специалности, но университетите ги разпределят и по други направления. Очаква се ректорите да получат повече правомощия, в т.ч. да могат сами да преразпределят щатни бройки в университетите.

С мотив, че младите преподаватели ще останат най-дълго във висшите учебни заведения, се предвижда да има специална квота за тях във всички органи на академичното самоуправление. Според министър Вълчев техните заплати трябва да бъдат увеличени, тъй като са по-ниски от учителските.

Външни заинтересовани страни ще бъдат вкарани в академичните съвети на университетите, като ще имат право на съвещателен глас, предвиждат още готвените промени. Сред тях ще бъдат и представители на общините.