Професионалната реализация на дипломираните висшисти в България ще се проследява и анализира, за да се постигне качествена връзка между образованието и обществените потребности, в т.ч. и с изискванията на пазара на труда. Това предвижда споразумение между Министерството на образованието и науката и Европейската комисия. Анализът ще се прави в рамките на проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+“.

Проектът е изготвен в съответствие с препоръката на Съвета на Европейския съюз относно проследяването на завършилите от 2017 година. С нея държавите членки се ангажират да събират информация от висшисти и завършили професионално образование и обучение, която е сравнима на европейско ниво. България е одобрена за участие във втората фаза на проекта, като идеята е да се създаде национална система за отчитане на реализацията на придобилите висше образование в страната.

Обект на проекта GRADE ще бъдат завършилите през академичната 2020/2021 година, както и дипломираните през 2016/2017 г.

Една от основните цели на европейската инициатива е да се постигне съпоставимост на националния анализ на резултатите от събраните данни и да се подобри качеството на мерките за проследяване на завършилите в европейското образователно пространство. Идеята е да се отчетат силните и слабите страни на образователните системи. Това ще им позволи да получат сравнителни доказателства за най-ефективните практики на преподаване и учене, да се запълни празнината в данните за пазара на труда на мобилните завършили висшисти и за движещите сили на техния избор да се преместят в чужбина.