1500 училища се включват в „Подкрепа за успех”, предвижда се и ранно кариерно ориентиране, занимания по интереси и попълване на знанията

1 500 училища с ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане, се включват в новия проект на МОН „Подкрепа за успех”. Той стартира с бюджет от 127 759 359 лева, обяви днес зам.-министърът на образованието Деница Сачева. Очакванията са да бъдат обхванати 120 000 ученици. Предвижда се и кариерно ориентиране за децата от V до VII клас.

Проектът е за подкрепа на всички, които имат затруднения с усвояване на знанията по отделни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в конфликтна семейна среда, родителите им са без образование, с основно или пък в момента са без работа, а също и за талантливи деца.

„Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история”, посочи Сачева. Целта на проекта е да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск. С 15% от средствата по проекта ще се финансират занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене на ученици в риск чрез стимулиране на творческите им изяви. Фокусът ще е върху дигиталните умения, природни науки, математика, с акцент върху гражданското образование, здравното и екологично възпитание, обясни заместник-министърът.

Планира се кариерни консултанти да помогнат на минимум 47 340 ученици от V до VII клас, като ги насочат към желана професия, която да стимулира желанието им да учат, за да се реализират. В проекта са включени училища с концентрация на деца от уязвими групи и такива, в които учениците имат по-ниски резултати на националните външни оценявания в IV и VII клас и на зрелостните изпити. Друг критерий е и броят на отсъствията. Предвижда се привличане на родители, образователни медиатори, социални работници и неправителствени организации в помощ на учителите при допълнителната работа с децата. Ще има възможност и за организиране на междуучилищни състезания, конкурси, концерти.