През 2019 година са увеличени средствата за наука, завишено е финансирането и за българските неделни училища зад граница

Повишаване качеството на образование, намаляване на неграмотността, модернизация на професионалното образование, подкрепа на учителите и обновяване на материалната база. Това отчете Министерството на образованието като акцент в работата си през 2019 година. В сферата на висшето образование пък са предприети мерки за създаване на нова законодателна уредба и за осигуряване на повече инвестиции за наука.

От ведомството на министър Красимир Вълчев припомнят, че е започнала цялостна промяна за префокусиране на образователната система към придобиване на умения, компетентности, формиране на нагласи и мотивация за учене.

Изпълнението на политиките на МОН са били насочени към дейности за насърчаване на иновациите и методите на преподаване, облекчаване на административната тежест и увеличаване на методическата подкрепа. Предстои промяна в учебните програми и изпитите, които ще бъдат в по-голяма степен ориентирани към оценка на функционалната грамотност и придобитите умения. По отношение на квалификацията на учителите и тяхната педагогическа подготовка ще бъде засилено сътрудничеството с университетите и обменът на практики между самите училища.

През 2019 г. бе увеличен приемът в професионални паралелки и профили и професии, свързани със СТЕМ и ИТ специалности. Повече гимназии заложиха на дуалната форма, и то в защитени специалности и специалности с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда.

През годината всички учебни заведения вече би трябвало да имат wi-fi, като паралелно стартира проект за дигитализация на образователните ресурси и учебните материали.

Анализите по изпълнение на Механизма за включване на всяко дете в предучилищно и училищно образование показват, че  до момента близо 50 хиляди деца са върнати в системата. Акцент през годината беше поставен върху увеличаване на ежедневната посещаемост на учениците, като за допълнителна ангажираност в дейности по интереси бяха отпуснати 25 млн. лв. С промени в законодателството беше разширен обхватът на помощи за семействата, обвързани с редовното посещение на училище.

В резултат на необходимостта от засилване на взаимодействието между семействата и образователните институции е разработена Стратегия за възпитателната работа, която да подкрепи отделните политики по отношение на дисциплината в училище и сътрудничеството с родителите.

Продължава изпълнението на правителствения ангажимент за увеличение възнагражденията на учителите, които бяха повишени с 20% от началото на годината. Започна изпълнение и на програмата „Мотивирани учители“, насочена към обезпечаване на системата с педагогически специалисти в най-проблемните дисциплини и училища.

Над 400 неделни училища извън страната бяха подпомогнати чрез увеличеното финансиране, което възлиза на над 12 млн. лв. за 2019 г. Предложени бяха промени за разширяване на достъпа на ученици от историческите и новите български диаспори до нашата система на висшето образование.

МОН внесе изменения в Закона за висшето образование, които имат за цел да направят ректорите по-отговорни за развитието на държавните висши училища. Очаква се Законът да бъде приет в началото на 2020 г. Министерството продължи работата по преструктуриране на приема към професионалните направления, важни за пазара на труда, и политиката на профилна оптимизация на системата. Ще продължи и политиката по отношение на това висшите училища да са свързани, да работят със споделени ресурси и издават общи дипломи.

Значително е увеличено финансирането за научни изследвания в области с висока обществена значимост, като за национални научни програми бяха осигурени 20 млн. лв. Инвестициите в уникални научни съоръжения възлизат на 22,5 млн. лева. 5 млн. лв. допълнителни стипендии са предоставени за млади учени. В ход е изграждането на 14 центъра за върхови постижения и компетентност, които трябва станат основата за развитие на съвременна наука в България. Спечелен бе един от най-значимите грантове на европейската научна програма тази година и бяха привлечени 50 милиона евро за топ изследователски проекти.