Участниците ще са без мобилни телефони, а изпитът ще бъде видео заснет

МОН е разработило повече от 150 казуса, които ще се генерират на случаен принцип в деня на изпита за училищни директори. Регионалното управление на образованието допусна 29 кандидати за обявените места в 18 училища в Пловдив и областта.

На допуснатите кандидати до следващия етап на конкурсите предстои да решат тест, генериран в МОН в деня на изпита – 27 февруари, който ще бъде единен за цялата страна. Той ще съдържа 50 въпроса, а времето за решаването му ще е 70 минути. За всеки въпрос има три варианта за отговори, от които само един е верен и носи една точка. Минималният резултат за допускане до следващия етап от конкурса е 30 точки.

Всички казуси се базират на реални ситуации, които са се случвали в българските училища и при които е било нужно не формално прилагане на нормативната уредба, а лидерски подход. Членовете на комисията ще имат право да задават въпроси, но само относими към съдържанието на концепцията на кандидата, казусите и спецификата на длъжността.

Изцяло променен е и начинът на оценяване, като всеки член на комисията трябва да го направи по предварително разработена скала, от 1 до 5, където 5 означава, че кандидатът напълно отговаря на изискванията, а 1 – че не отговаря на тях.

За да има пълна прозрачност, участниците в конкурса ще са без мобилни телефони, а целият изпит ще бъде видео заснеман от министерството. МОН вече е оборудвало залите във всички области, където ще се провеждат изпитите.

Новият тип конкурси измерват и умения за прилагане на нормативната уредба според спецификата на училището, индивидуалните потребности на учениците и работата с общността в съответното селище или квартал. Целта е и да се минимализира субективният подход и дори в училища, където има само един кандидат, да не се стига до избор, ако той не отговаря на всички условия.