Picture4

Всяко училище да създаде координационен съвет за справяне с тормоза. Това е най-новата разпоредба на просветното министерство, която вече е сведена до знанието на училищните директори за изпълнение. Механизмът за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците, който включва и алгоритъм за приложение, е изготвен от работна група в МОН с представители на социалното министерство, агенциите за социално подпомагане и закрила на детето, УНИЦИФ, Национална мрежа за децата и фондация „Анимус”.  Документът има за цел да подпомогне училищата в техните усилия за справяне с това насилието.

Координационният съвет трябва се ръководи задължително от помощник-директор и да включва училищен психолог или педагогически съветник, учители, ученици и родители.

На базата на извършената оценка в началото на всяка учебна година координационният съвет изготвя  план с описание на дейностите по превенция за съответния клас и училището като цяло. Той е индивидуален за всяко школо с оглед на потребностите и се актуализира всяка учебна година.

Създаването на единни училищни правила е неизменна част от превантивните дейности.

За работата на равнище клас се препоръчва прилагането на всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, като се използват възможностите на часа на класа и извънкласните дейности. Подходящи теми от учебното съдържание също могат да се използват за анализ по проблема насилие.

В приложенията към основния документ, изготвен от министерството, се дават практически насоки как да се осъществяват дейностите на ниво клас, как да се подаде сигнал към други служби при възникване на по-сериозни ситуации с последиците за живота и здравето на децата.

На училищата се препоръчва да включват учениците в образователни дейности, семинари, работилници, които да ги запознават с различните форми на тормоз и насилие, да възпитават уважение и толерантност към различията, етика във взаимоотношенията.