Ректорите определят като дискриминация идеята на МОН да умножават по коефициент оценките по профилиращите предмети от гимназията, предлагат два нови варианта, включително резултата от матура по български

Въвеждането на стимулиращ коефициент за оценка от държавен зрелостен изпит по биология и химия, когато тези предмети са изучавани като профилиращи в 11 и 12 клас, т.е. във втори гимназиален етап. Това предложение отправя към ректорите на медицинските университети и университетите с факултети по медицински специалности служебният министър на образованието Николай Денков. Повод за това са жалбите на родители и бъдещи кандидат-студенти относно балообразуването при класиране и неяснотата за съдържанието на изпитните материали за предстоящата кампания.

Ректорите на медицинските университети обаче считат, че въвеждането на приоритизиращ коефициент, по който при балообразуването да се умножават оценки от матура по профилиращите предмети, ще доведе до дискриминация по признак образование.

Решението е взето на среща в онлайн среща, на която са разгледани две жалби, пратени до националния омбудсман от бъдещи кандидат-студенти в МУ. Догодина в университетите ще кандидатства първият випуск, който завършва гимназия по новия Закон за предучилищното и училищно образование. За тези ученици в 11 клас влезе в сила изборът на профилиращи предмети, като те ще се явяват на държавен зрелостен изпит по един от тях. Другата матура остава задължително по български език и литература.

Общото становище, подписано от ректорите на МУ във Варна, София, Пловдив, Плевен и ректорите на СУ „Св.  Климент Охридски“ и Тракийския университет, както и от декана на Факултета по медицина в бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, е стимулиращ коефициент да не бъде въвеждан.

„Напълно подкрепяме родителите, подали жалби до омбудсмана, че при кандидатстване след 7 клас децата са все още неориентирани какво ще учат след завършване на средно образование, което прави избора на профилиращи дисциплини труден, но определящ за обучението във висше училище“, се казва в становището на ректорите.

В отделните университети постъпили вече множество запитвания от страна на потенциални кандидат-студенти и техните родители, притеснени, че не са имали възможност да изберат химия и биология като профилиращи предмети. По мнението на ректорите добавянето на стимулиращ коефициент би нарушило правата на останалите зрелостници, които не са могли да се насочат към тези профилиращи предмети, както и на завършили предходни години.

В дипломите за средно образование на следващите випуски ще фигурират само оценки по предметите, изучавани като профилиращи, което създава сериозни препятствия за ученици, които не са имали възможност да изберат предметите „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“. По наредбите за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по медицина, стоматология и фармация балообразуващи са оценките от ДЗИ, а ако няма такива – годишните по химия и биология от дипломата за средно образование.

„Учениците, на които не им е бил осигурен достъп до желаното профилирано обучение по биология и химия, са още веднъж санкционирани от сега действащата нормативна уредба, като са лишени от възможност да кандидатстват медицина, дентална медицина и фармация, освен ако не положат допълнителен ДЗИ по предметите, освен задължителните по български език и литература и един профилиращ предмет“, се казва в становището на ректорите. Въвеждането на стимулиращ профилираното обучение коефициент щяло да ощети и кандидати, вече придобили средно образование в предишни години, които са изучавали интензивно биология и химия в СИП и ЗИП, но не са положили матура по нито един от двата предмета.

Предложението

В подкрепа на политиките на МОН за насочване към профилиращи предмети в 11. и 12. клас, и за да се стимулират все пак кандидатите, които са имали възможност да ги изберат, медицинските университети ще включат в изпитните програми теми от втори гимназиален етап – профилирана подготовка по биология и химия. Считат, че това ще даде преимущество спрямо кандидатстващите, които сами са се подготвяли върху тази част. Материал от профилиращата подготовка вече е включен от повечето университети, като информацията е оповестена в сайтовете на висшите училища, заявяват ректорите.

Те предлагат два алтернативни варианта на промяна на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на магистърска степен по медицина, стоматология или фармация.

При първия при класирането на кандидатите като балообразуващи ще участват оценка от ДЗИ по профилиращ предмет или от ДЗИ по общообразователна подготовка, или от дипломата за средно образование, или от удостоверението от първи гимназиален етап – за всички изброени случаи по учебните предмети биология и химия.

Втората възможност е да се взима като балообразуваща оценката от матурата по български език и литература. Която е задължителна за всички.

„Получената оценка е за грамотността на кандидата е нещо, което считаме за изключително важно за нашите студенти“, гласи становището на ректорите и деканите. Те смятат, че в такъв случай профилираното обучение ще дава преимущество в самата подготовка, което ще е от полза на изпитите. Оценката от тях ще продължи да участва в балообразуването с много по-висок коефициент и ще има по-голяма тежест при класирането.

Според ректорите предложенията им са в подкрепа на държавната политика и ще удовлетворят притесненията на бъдещи зрелостници и родители.